Heder

Ordet heder är för många positivt. Något som betyder att man gjort något bra som man kan vara stolt över. Man kan säga att om man följer vissa bestämda regler behåller man sin heder. Dessa regler är hederskodexen. De tillämpas olika beroende på t ex ålder, kön, socialgrupp och sexualitet. I grupper organiserade genom en hederskodex återspeglas en persons handlingar inte bara på hennes/hans egen heder, utan också på den grupp hon/han tillhör. Med andra ord delas den kollektiva hedern av alla i gruppen. Detta betyder att en hedrande eller vanhedrande handling som någon i gruppen utför inverkar på samtliga i gruppen. Det finns en nära koppling mellan heder och skam. Skam är, precis som heder, något som sker i förhållandet mellan individen och den grupp man tillhör. När det gäller skam kan det sägas att det är något som ”utdöms” av omgivningen utifrån dess hederskodex. En person kan utsättas för omgivningens förakt, kränkningar, trakasserier eller våld om han eller hon bryter mot gruppens hederskodex och därmed utsätter gruppen för skam. Om man bryter mot gruppens hederskodex vad gäller sexualitet eller kön kan följden bli att man skäms över den man är, att man känner att man är mindre värd eller har gjort något fel.

Som homosexuell, bisexuell eller transperson har man genom att inte leva enligt heteronormen brutit mot hederskodexen som finns i många familjer och grupper och därmed påfört skam på gruppen. Därför kan man som hbt-person utsättas för familjens och gruppens bestraffningar för sin sexualitet eller könstillhörighet.

När vi använder begreppet hedersrelaterat våld och förtryck menar vi, utifrån ovanstående resonemang, den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen, som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.